Từ khóa: kinh tế số
Xây dựng chiến lược quốc gia về quản trị dữ liệu, tạo tiền đề cho nền kinh tế số
Xây dựng chiến lược quốc gia về quản trị dữ liệu, tạo tiền đề cho nền kinh tế số
Bộ TT&TT sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc quản trị dữ liệu, xây dựng chiến lược quốc gia về quản trị dữ liệu… để bảo đảm dữ liệu là nguồn tài nguyên quan trọng cho chuyển đổi số và nền kinh tế số.
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'