Từ khóa: ngân hàng Việt Nam
World Bank tài trợ Việt Nam 2,2 triệu USD phát triển ngành ngân hàng
World Bank tài trợ Việt Nam 2,2 triệu USD phát triển ngành ngân hàng
Khoản viện trợ không hoàn lại của World Bank (Ngân hàng thế giới) nhằm hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước thực hiện thành công các cải cách cơ cấu.
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'